วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา

วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา

Website: www.siba.edu.lk