ติดต่อสอบถามร่วมบริจาคได้ที่ :

ฝ่ายธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ที่ โทร. 0-2222-2835, 035-248000 ต่อ 8129 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พัฒนาและดูแลโดย :  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster@mcu.ac.
th