[2011-12-10] มูลนิธิชัยพัฒนา ปิดศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
[2011-12-06] สำรวจพื้นที่ มจร หลังน้ำท่วม
[2011-12-05]กรมส่งเสริมฯ ฟื้นฟูมหาจุฬาฯ เทิดพระเกียรติพ่อหลวง
[2011-11-20] ถอดบทเรียนชุมชนคนสู้น้ำ ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย
[2011-11-15] การจัดการศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม มจร.วังน้อย
[2011-11-03] มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ มจร. เปลี่ยนศูนย์ช่วยเหลือ...
 
 
 
ธารน้ำใจสู้ภัยพิบัติ 2
ธารน้ำใจสู้ภัยพิบัติ 1
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พัฒนาและดูแลโดย: ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 webmaster@mcu.ac.
th