หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’
วันที่ ๑๕/๑๐/๒๐๑๘ เข้าชม : ๑๓๗๖๓ ครั้ง

https://2.bp.blogspot.com/-q55qjh9PHCA/W8B8XkczUII/AAAAAAAAK0U/sgI7gwNGQOouBgfr33faXRntR92NUtz6wCLcBGAs/s1600/cats2.jpg

‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม  ซึ่งผลการประเมิน มจร ได้ 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  10-12  ตุลาคม พ.ศ. 2561  โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมรับการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2560 

คณะกรรมการประเมินดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อมูล จากนั้นคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและศึกษาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง และทำการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. กล่าวว่า การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มจร. ในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้มีคณะกรรมการระดับ สกอ.จำนวน 5 ท่านซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ของ สกอ. ได้เข้าตรวจประเมินสถาบันโดยละเอียดเป็นเวลา 3 วันทำการ ตรวจเอกสารหลักฐานว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ตอบสนองต่อสังคม พระพุทธศาสนาและประเทศชาติหรือไม่ นอกจากนั้นยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้ที่ใช้งานบัณฑิตที่ผลิตออกสู่สังคมอีกด้วย

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ในฐานะประธานกรรมการ ถวายรายงานว่า การมาตรวจประเมินที่ มจร.ครั้งนี้รู้สึกสบายใจเพราะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีความร่มรื่น สงบเย็น นอกจากนั้นยังไม่ต้องมาตรวจทานเอกสารหรือคำสัมภาษณ์ซ้ำด้วย เพราะพระสงฆ์นั้นทรงศีลอยู่แล้ว นับว่าเป็นบุญของคณะกรรมการที่มีโอกาสได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยสงฆ์ ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับอย่างเห็นได้ชัดเจน และมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดเด่นด้านพระพุทธศาสนาในระดับโลก เป็นผู้นำมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติและมีการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างยอดเยี่ยม เสียสละอุทิศตนเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างประจักษ์ชัด


ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวด้วยว่า และจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของ มจร. ครั้งนี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ 4.17 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี

 

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/10/4172560.html


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕