หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓
วันที่ ๐๑/๐๔/๒๐๑๙ เข้าชม : ๓๘๕๕ ครั้ง

 ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบทความทางวิชาการและงานวิจัยในขอบข่ายทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการเชิงพุทธโดยการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้สู่สังคมไทย โดยอนุวัตตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”

ทั้งนี้สามารถส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความได้ที่ URL http://conference.mcu.ac.th   e-mail: mcu.congress@gmail.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 09-8281-0799 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 09-8832-8312 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 08-0046-8559

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕