หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ : 19- ม.ค.-18 พ.ค. 2555
วันที่ ๒๘/๐๑/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๗๙๓๑ ครั้ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยในปีนี้ คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ดังนี้

๑. ระดับประกาศนียบัตร

           คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา
รับสมัคร : พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) สอบได้เปรียญธรรม ๑-๒ หรือ
๒) นักธรรมชั้นเอกและมีพรรษา ๓ ขึ้นไป หรือ
๓) เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา : ศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปีการศึกษา
สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
๒. ระดับปริญญาตรี
           คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒.๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๒.๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๒.๔ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
รับสมัคร : พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ หรือ
๒) สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือ
๓) จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจาก โรงเรียนสายสามัญทั่วไป
วันรับสมัคร สอบคัดเลือก และรายงานตัว :
- ขายใบสมัคร                 ๑๙ ม.ค. – ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕
- รับสมัคร                      ๑ ก.พ.-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕
- สอบข้อเขียน                ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๕
- สอบสัมภาษณ์              ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕
- ประกาศผลสอบคัดเลือก  ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕
- ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต        ๒๙-๓๑ พ.ค.๒๕๕๕
- ปฐมนิเทศเปิดภาคการศึกษา ๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
สถานที่สอบคัดเลือก :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาการศึกษา :
ศึกษาตลอดหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา และปฏิบัติการสอน ๑ ปีการศึกษา
สถานที่เรียน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่เรียน :
- ชั้นปีที่ ๑-๒ เรียน วันจันทร์-อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๕๐ น.
- ชั้นปีที่ ๓-๔ เรียน วันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๕๐ น.
(พระภิกษุ สามเณร หน่วยกิตละ ๒๕ บาท, บุคคลทั่วไป หน่วยกิตละ ๕๐ บาท)
สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร :
-  กองทะเบียนและวัดผล อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๐ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
   ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี ห้อง C๓๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙, ๘๔๒๒
 
๓. ระดับปริญญาโท
คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผน ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์
รับสมัคร : พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือ
๒) สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
วันรับสมัคร :
๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร :
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี ห้อง C๓๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙, ๘๔๒๒
- สำนักงานหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๓ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. ๐๘๔-๑๐๔-๔๒๗๓, ๐๘๐-๒๔๕-๘๖๙๙
สถานที่เรียน :
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร บรรพชิต ๔๐,๐๐๐.- / คฤหัสถ์ ๖๐,๐๐๐.-
 
การเดินทาง
เที่ยวไป : รถออกเวลา ๐๗.๐๐ น.
- มจร. บริเวณสนามหลวง(ฝั่งตึกแดง) เวลา ๐๗.๐๐ น.
- มจร. วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ เวลา ๐๗.๐๐ น.
เที่ยวกลับ : รถออกตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.
(หยุดวันพระ และวันอาทิตย์)
 
ติดต่อสอบถาม :
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซนซี เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถ.พหลโยธิน กม.๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
   โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๔ โทรสาร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๕ อีเมล์ : tp409739@hotmail.com, mrsak@mcu.ac.th
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๐ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี ห้อง C๓๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙, ๘๔๒๒
เว็บไซต์ : http://www.mcu.ac.th, http://edu.mcu.ac.th

แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕