หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาาณ์ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๐๘/๐๕/๒๐๑๔ เข้าชม : ๘๖๘๗ ครั้ง

ที่ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ชื่อตำแหน่ง
๐๐๓ นายกฤตภาส บุญพิโย นักจัดการงานทั่วไป
๐๐๘ นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ นักจัดการงานทั่วไป
๐๐๙ นางสาวธัญชนก เหลืองทองอร่าม นักจัดการงานทั่วไป
๐๑๐ นายสุพันธ์ แสนสี นักจัดการงานทั่วไป
๐๑๕ นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา นักจัดการงานทั่วไป
๐๒๒ นายสุชาติ เธียรสุรัตน์สกุล นักจัดการงานทั่วไป
๐๒๗ นายยุทธพงษ์ ทองชุม นักจัดการงานทั่วไป
๐๓๐ พระนพดล สุมงฺคโล (พวงสี) นักจัดการงานทั่วไป
๐๓๒ นายอภิชาติ กันหริ นักจัดการงานทั่วไป
๑๐ ๐๐๒ นางสาวมินตรา กาลนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๑ ๐๐๔ นางสาวทวีวรรณ นิปัทธหัตถพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒ ๐๐๕ พระพรชัย วรปญโญ (เกาะรัมย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓ ๐๑๑ พระปุริญญวิทย์ ธมฺมโชโต (ธนนาถเชวรินทร์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๔ ๐๑๔ นางสาวกมลทิพย์ โมกขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๕ ๐๑๖ พระสุริยา ฐิตโสภโณ (โสภาพ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖ ๐๑๙ พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๗ ๐๓๓ นายแพง ชำนิงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๘ ๐๐๖ นายกรนัน ขันวัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๙ ๐๒๐ นายวิศรุต จิมานัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๒๐ ๐๒๙ นายณพนต์ ทองยวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๒๑ ๐๑๒ นางสาวดอกฝ้าย สุภาษิต นักประชาสัมพันธ์
๒๒ ๐๑๓ นางสาวกนกภรณ์ ทองจันทร์ นักประชาสัมพันธ์
๒๓ ๐๑๗ นายกุนทร บุญเกิด นักประชาสัมพันธ์
๒๔ ๐๒๑ นางสาวอรเนตร บุนนาค นักประชาสัมพันธ์
๒๕ ๐๒๔ นางสาวปฐมพร คงเตี้ย นักประชาสัมพันธ์
๒๖ ๐๒๕ นายวันชนะ อุดมโชคมหาศาล นักประชาสัมพันธ์
๒๗ ๐๒๖ นายบุญโชค ส่งแสง นักประชาสัมพันธ์
๒๘ ๐๒๘ นางสาวสายรุ้ง บุบผาพันธ์ นักประชาสัมพันธ์
๒๙ ๐๓๑ นางสาวสุนิสา คำนวณชัย นักประชาสัมพันธ์
       
  กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่  ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
       
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕