หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
เชิญร่วมงานฉลอง ๒๕ ปีวิทยาเขตนครราชสีมา/กำหนดการ
วันที่ ๑๔/๐๙/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๑๙๑๖ ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ เพื่อตอบ
สนองปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์
สถาปนา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง
สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕  วิทยาเขตนครราชสีมาได้ก่อตั้งมาครบ ๒๕ ปี จึงถือเป็นโอกาสพิเศษ คณะผู้
บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นิสิต  ศิษย์เก่า จัดงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งวิทยาเขตนครราชสีมาครบ
๒๕ ปี ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕ และจะได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนศูนย์บัณฑิต เพื่อ
รองรับการเรียนระดับปริญญาโทและเอก ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร สูง ๔ ชั้น งบประมาณ
๒๕ ล้านบาท  จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นในวันดังกล่าว
จึงฃงเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยเฉพาะศิษย์เก่าวิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมทาง facebook
วิทยาเขตนครราชสีมา ที่ www'.facebook.com/mcunakhonratchasima   

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
เริ่มงานเวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ ๕๐ รูป
เวลา ๑๐.๐๐ น.พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนศูนย์บัณฑิตศึกษา
เวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ๒๕  รูป
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ "พระไตรปิฎกกับมหาจุฬา"
                            โดย  พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์พระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
วันอังคารที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. การสัมมนาทางวิชาการ  "มหาวิทยาลัยสงฆ์ในทศวรรษหน้า"
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติ
                             เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยองค์กรนิสิต
                             และการประกวดชิงชนะเลิศ ๓ ประเภท
                           ๑.การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
                           ๒.การตอบปัญหาธรรมะรอบชิงชนะเลิศ
                            ๓.การประกวดสื่อการสอนสร้างสรรค์
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีมอบโล่รางวัลและปิดงาน
 

**********************

กิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี                      ข่าว/ภาพ
พม.ถาวร     อภิธมฺมสุธี                           ภาพกราฟฟิค


แหล่งข่าว : วิทยาเขตนครราชสีมา
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕