หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๓/๐๑/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๓๒๐๐ ครั้ง

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รับสมัครนิสิต ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

M.A. (Educational Administration)

๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

ชื่อหลักสูตร

            พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

            MASTER OF ARTS PROGRAM IN  EDUCATIONAL

            ADMINISTRATION

ชื่อปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

Master of Arts (Educational Administration)

พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)

            M.A. (Educational Administration)    

วัตถุประสงค์หลักสูตร 

๑.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์

๒.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการศึกษาไปพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสูงขึ้น

๓.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

             แบ่งเป็น ๒ กลุ่มวิชาเลือก คือ                           

             ๑) กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา  และ

             ๒) กลุ่มวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา และแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน ดังมีโครงสร้าง ดังนี้

หมวดวิชา

แผน ก

แผน ข

วิชาบังคับ

วิชาเอก

๑๒

๑๒

วิชาเลือก

๑๒

วิทยานิพนธ์/ศึกษาอิสระ

๑๒

รวม

๓๙

๓๙

 

กำหนดรับสมัครและสอบ

จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร

๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๗

๑๗  พ.ค. ๒๕๕๗           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

๑๘  พ.ค. ๒๕๕๗           แนะแนวการศึกษาก่อนสอบ

๒๔  พ.ค. ๒๕๕๗           สอบข้อเขียน

                        ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐  น.   สอบวิชาเฉพาะสาขา (บริหารฯ)

                        ๑๐.๐๐-๑๐.๔๐  น.   สอบวิชาภาษาอังกฤษ

                        ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐  น.   สอบวิชาความรู้ทั่วไป

                        ๑๔.๐๐-๑๘.๐๐  น.   สอบสัมภาษณ์

๒๕  พ.ค.  ๒๕๕๗          สอบสัมภาษณ์ (ต่อ)

๓๑  พ.ค.  ๒๕๕๗          ประกาศผลสอบ

๑๓  มิ.ย. ๒๕๕๗      ลงทะเบียน รายงานตัว

๑๔  มิ.ย. ๒๕๕๗            ปฐมนิเทศ  เปิดเรียน

สถานที่สอบ และสอบสัมภาษณ์

วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

๑.  สำเนาใบปริญญาบัตร,ใบรับรองคะแนนรายวิชา ๑  ชุด

๒. สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับบรรพชิต) 

๓. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ (สำหรับคฤหัสถ์)

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน

๕. หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล

๖. บัตรประจำตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่าย  ๑ นิ้ว  ๒  ภาพ

๗. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดติด  รูปถ่าย  ๑ นิ้ว  ๑ ภาพ

            http : //edu.mcu.ac.th

ค่าธรรมเนียม

ใบสมัครพร้อมระเบียบการ  ๔๐๐      บาท                        

หนังสือคู่มือ                     ๓๐๐      บาท             

ค่าสมัครสอบเข้า                      ๓๐๐      บาท 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

๑. จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย     หรือสถาบันศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ได้รับระดับเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐  ขึ้นไป ยกเว้นมีประสบการณ์     ทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๒  ปี

๒.  จบเปรียญธรรมเก้าประโยค  หรือบาลีศึกษาเก้า

๓.  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพเป็นนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษาใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี และไม่เกิน  ๕  ปี

สถานที่เรียน     

มจร. วัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย  กทม.

            พฤหัสบดี-ศุกร์/๑๓.๐๐-๑๘.๓๐น. (พระสังฆาธิการ)

            เสาร์-อาทิตย์ /๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น. (พระภิกษุและคฤหัสถ์)

มจร.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสาร์-อาทิตย์/ ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น. (พระภิกษุและคฤหัสถ์)

สถานที่ติดต่อและสมัครเรียน

หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์  บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ (ห้อง ๑๑๓)  และ

สนง.คณะครุศาสตร์ (อาคารเรียนรวมโซนซี) อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา (ชั้น G หรือ ชั้น M)

            โทร.๐๘๔-๑๐๔-๔๒๗๓     ผศ.ดร. สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

            โทร. ๐๘๙-๒๒๐-๓๖๐๔    ผศ.ดร. ชวาล  ศิริวัฒน์

            โทร. ๐๘๐-๒๔๕-๘๖๙๙    พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม

            โทร. ๐๘๙-๐๕๖-๑๕๘๑    พระสุรชัย  สุรชโย

            โทร. ๐๘๙-๐๖๘-๔๙๓๗    นายสุทิศ   สวัสดี

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕