หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
ป.เอก พุทธบริหารบริการศึกษา ครุศาสตร์ มจร.รับสมัครนิสิตใหม่ ๑๕ กพ - ๒๕ พค ๕๗
วันที่ ๐๘/๐๓/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๑๐๙๔ ครั้ง


หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รับสมัครนิสิตใหม่  ๑๕ ก.พ. – ๒๕ พ.ค. ๕๗

******************

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

    จบ ป.โท  ทุกสาขา


เอกสารประกอบการสมัคร

๑. ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรฯ
๒. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑,๐๐๐ บาท
๓. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ รูป (หน้าตรง/ไม่สวนแว่นตาดำ ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔. สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript ปริญญาตรี  ๑ ชุด
๕. สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript ปริญญาโท  ๑ ชุด
๖. สำเนาใบสุทธิ หรือ บัตรประชาชน ๑ ชุด
๗. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
๘. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ๓  ชุด
๙. กรณีเกรด ป.โท ต่ำกว่า ๓.๕ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒ ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์
๑๐. หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
๓.๑๑ หัวข้อและโครงร่างที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ฯ จำนวน ๖ ชุด


กำหนดการรับสมัคร

๑๕  ก.พ. – ๒๕ พ.ค. ๕๗  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
๒๘ พ.ค.  ๕๗   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๓๑  พ.ค.  ๗     สอบข้อเขียน
๕  มิ.ย. ๕๗      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
๗-๘  มิ.ย.๕๗   สอบสัมภาษณ์
๑๑  มิ.ย. ๕๗    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๒ - ๑๕  มิ.ย.๕๗  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
๑๕ มิ.ย. ๕๗     ปฐมนิเทศ / เปิดเรียน


การสมัคร / สถานที่รับสมัคร

      สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครต่อไปนี้

      ๑) สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๕ (ห้องซี ๕๑๐)
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา
           เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทุกวัน  เว้นวันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

      ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม 
           เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน  เว้นวันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


การสอบ / สถานที่สอบ

      การสอบมีทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ตามกำหนดข้างต้น
      ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๕
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา


ประมาณค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่ากิจกรรม ศึกษาดูงาน และการสอบวิทยานิพนธ์)

      พระภิกษุ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

      คฤหัสถ์  ๓๒๐,๐๐๐ บาท


ติดต่อสอบถาม

โทร. ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘, ๐๘๗-๕๑๗-๖๑๕๒, ๐๙๒-๕๖๑-๖๘๕๘, ๐๘๖-๙๐๐-๕๖๙๐

อีเมล์ meda2600@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.edmcu.net


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕