หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๒๗/๐๑/๒๐๑๖ เข้าชม : ๑๒๑๑๗ ครั้ง

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

รับสมัครผ่านเว็บไซต์
๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

 

รับสมัครด้วยตนเอง 
๑ มีนาคม –๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สอบข้อเขียน 
๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สอบสัมภาษณ์ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประกาศผลสอบคัดเลือก 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันเปิดเรียน 
๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ..นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเลือกคณะ/สาขาวิชา ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) (๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ศาสนา(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ) (๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ปรัชญา(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ปรัชญา(หลักสูตรนานาชาติ)(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ภาษาบาลีสันสกฤต(๒๕ รูป/คน)
คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา สังคมศึกษา (๓๐ รูป/คน)
สาขาวิชา การสอนภาษาไทย (๓๐ รูป/คน)
สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ (๓๐ รูป/คน)
สาขาวิชา การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว(๓๐ รูป/คน)
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาไทย(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(๕๐ รูป/คน)
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)(๑๐๐ รูป/คน)
สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา(๓๐ รูป/คน)
สาขาวิชา จิตวิทยา(๓๐ รูป/คน)
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชา รัฐศาสตร์(๕๐ รูป/คน)
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(๕๐ รูป/คน)
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์(๕๐ รูป/คน)
สาขาวิชา สังคมวิทยา(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ (รับเฉพาะบรรพชิต)(๕๐ รูป/คน)
สาขาวิชา นิติศาสตร์(๑๐๐ รูป/คน)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
๑. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
๒. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ
๓. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ
๔. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๕. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๙ ประโยค หรือ
๖. เป็นผู้สอบได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ
๗. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
หลักฐานการสมัคร
๑. สำเนาเอกสารการศึกษา จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือสุทธิ หรือบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นดำ จำนวน ๒ รูป
๕. ค่าสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท
วิชาที่สอบคัดเลือก
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ
- วิชาภาษาไทย (สำหรับผู้สมัครชาวต่างประเทศเรียนหลักสูตรไทย)
-วิชาวัดแววความเป็นครู (สำหรับผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์)
สถานที่สอบคัดเลือก
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลาศึกษา
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. (เรียนวันจันทร์-พุธ)
หยุดวันพระและวันอาทิตย์ (ในกรณีวันที่ปกติที่ตรงกับวันพระย้ายไปเรียนวันศุกร์แทน)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
บรรพชิต เฉลี่ยต่อเทอม ๔,๓๐๐ บาท
คฤหัสถ์ เฉลี่ยต่อเทอม ๖๔,๐๐ บาท
ยกเว้นหลักสูตร นิติศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ

สถานที่รับสมัครเรียน
ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล อาคาเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑,๘๔๒๔

 

 

 

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕