หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
วันที่ ๐๑/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๓๖๐๙๓ ครั้ง

 

            โดยที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์ เปิดการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ๒ สาขา ประกอบด้วย ๑.สาขาการจัดการเชิงพุทธ ๒.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สาขาวิชาภาวะผู้นำเชิงพุทธ , สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น) 
           ดังนั้น คณะสังคมศาสตร์ จึงขอเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน ในวัน และเวลาทำการ ดังนี้
๑. พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, ผศ.    อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  โทร. ๐๘๖-๖๐๐๓-๑๙๙
๒. พระวันชัย ภทฺทจารี     อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  โทร. ๐๘๖-๖๒๗๕-๐๗๖
๓. ดร.ยุทธนา  ปราณีต     อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ โทร. ๐๘๖-๖๖๖๔-๘๘๙
๔. นายธิติวุฒิ  หมั่นมี     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำหลักสูตรฯ โทร. ๐๘๑-๑๓๐๖-๒๑๔
๕. พระสมุห์ศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณ  รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  ๐๘๑-๕๙๐๐-๔๗๗
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕