หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะครุศาสตร์ รับสมัคร ป.โท บริหารการศึกษา ๑ ก.พ.-๑๕ พ.ค.๕๕
วันที่ ๑๙/๐๒/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๙๒๑๕ ครั้ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โทร. ๐๘๙-๐๖๘-๔๙๓๗, ๐๘๐-๒๔๕-๘๖๙๙, ๐๘๔-๑๐๔-๔๒๗๓

 

เว็บไซต์  http://edu.mcu.ac.thwww.mcu.ac.th, www.edmcu.net

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   MASTER OF ARTS PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION

ชื่อปริญญา/ ชื่อย่อ
   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
   Master of  Arts (Educational Administration)
   พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)
   M.A. (Educational Administration)

ปรัชญาหลักสูตร    
  จัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ อันสอดคล้องกับพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้นเพื่อเป็นที่ศึกษา  พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป

วัตถุประสงค์หลักสูตร
๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ประยุกต์กับวิชาทางด้านการศึกษาอย่างแท้จริง
๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความชำนาญวิชาเฉพาะด้านการบริหารการศึกษา
๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ ภาษา และเทคโนโลยีการศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเหมาะสม
๔. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ ศรัทธาอุทิศต่อสังคมและพระพุทธศาสนา

โครงสร้างหลักสูตร
   ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มวิชา คือ
   ๑) กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา  และ ๒) กลุ่มวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา และแต่ละกลุ่มวิชา แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน ดังมีโครงสร้าง ดังนี้
     แผน ก  แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จำแนกประเภท ดังนี้
         ๑. วิชาบังคับ    ไม่น้อยกว่า       ๙   หน่วยกิต
         ๒. วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า     ๑๒  หน่วยกิต
         ๓. วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า        ๖   หน่วยกิต
         ๔. วิทยานิพนธ์                        ๑๒  หน่วยกิต
              รวมทั้งสิ้น    ไม่น้อยกว่า     ๓๙  หน่วยกิต

    แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  ๓๓ หน่วยกิต  และศึกษาวิชาอิสระ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต จำแนกประเภท ดังนี้
        ๑. วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า       ๙  หน่วยกิต
        ๒. วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า     ๑๒ หน่วยกิต
        ๓. วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า     ๑๒  หน่วยกิต
       ๔. การศึกษาอิสระ                         ๖  หน่วยกิต
              รวมทั้งสิ้น     ไม่น้อยกว่า      ๓๙  หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
๑. จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป ยกเว้นมีประสบการณ์ทำงานติดต่อกันหลังจบ ป.ตรีไม่น้อยกว่า  ๒  ปี หรือ
๒. จบเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือบาลีศึกษาเก้า และ
๓. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพเป็นนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา
       เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา และไม่เกิน ๕  ปีการศึกษา

ประมาณการค่าใช้จ่าย
      พระภิกษุ/สามเณร   ศึกษาตลอดหลักสูตร   ๔๐,๐๐๐  บาท
      คฤหัสถ์                     ศึกษาตลอดหลักสูตร   ๖๐,๐๐๐  บาท
      (ไม่รวมการศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตร)

อาจารย์ผู้บรรยาย
พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ), ผศ.ดร.,ป.ธ.๙, M.A.,Ph.D.
พระราชวรมุนี  (พล อาภากโร)       ป.ธ. ๙, พธ.บ., M.A., Ph.D.(Ling)               
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.,   พธ.บ., M.A.
พระมหาสหัส  ฐิตสาโร,ผศ.            พธ.บ.,  M.A.
พระสมภาร สมภาโร ผศ.                ป.ธ.๔, พธ.บ., อ.ม., Ph.D.
ศ.ดร.จำนงค์  อดิวัฒนสิทธิ์             พธ.บ., M.A., Ph.D.
รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่                     กศ.บ., M.Ed., Ph.D.
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร                  กศ.บ., M.A., Ed.D.
รศ.ดร.สมาน  งามสนิท                   ป.ธ.๓, B.A., M.A., พบ.ด.
รศ.พิเศษ ดร. อำนวย เดชชัยศรี   กศ.บ., ศษ.ม. กศ.ด.
รศ.พิเศษ ดร.อดิศร    เพียงเกษ    B.A., พธ.ม., Ph.D.
รศ.วันเพ็ญ วรรณโกมล                  กศ.บ.,  ค.ม.
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง           น.บ., ค.บ., ศศ.บ., นศ.บ., คศ.บ., พบ.ม., คด.
ผศ.ดร.ธีรยุทธ    พึ่งเทียร               ปก.ศ., M.A.,  Ph.D.
ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม     พธ.บ., M.Ed., Ph.D.
ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย               พธ.บ., M.Ed., Ph.D.
ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ                   พธ.บ, M.Ed., Ph.D.
ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่                      พธ.บ., M.A., Ph.D
ผศ.ดร.เริงชัย  หมื่นชนะ                 พธ.บ., M.A., Ph.D.
ผศ.ดร.ชวาล  ศิริวัฒน์                    พธ.บ., M.Ed.,M.A., Ph.D.
ผศ.ดร.สิน  งามประโคน                พธ.บ., M.A., Ph.D.
ผศ.ดร.พิชัย ไชยสงคราม             ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข             คบ., ศศ.บ., กศ.ม., ค.ด.
ดร.กิตติ กอบัวแก้ว                        ศศ.บ., ศษ.ม., Ed.D.
ดร.นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ                  พธ.บ., M.A., Ph.D.
ดร.อณิยา  นุชสำเนียง                   ค.บ.,ค.ม., ค.ด.

สถานที่เรียน
• มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย  กทม.
   พฤหัสบดี-ศุกร์ / ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐น. (พระสังฆาธิการ)
   เสาร์-อาทิตย์  / ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. (ทั่วไป)
• มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
   เสาร์-อาทิตย์ / ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. (ทั่วไป)

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ                                              ๑ ชุด
๒. ใบสมัครตามแบบของหลักสูตร                                     ๑ ชุด
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)                  ๓ ใบ 
๔. สำเนาปริญญาบัตร และใบรับรองคะแนน (Transcript)  ๑ ชุด
๕. สำเนาหนังสือสุทธิ หรือสำเนาบัตรประชาชน              ๑ ชุด
๖. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                        ๑ ชุด
๗. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ในกรณีเกรดต่ำกว่า ๒.๕ แต้ม  ๑ ชุด
๘. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล

กำหนดการรับสมัคร
     ๑) จำหน่ายใบสมัคร                          ๑ ก.พ.๕๕ - ๑๕ พ.ค.  ๕๕
     ๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ          ๑๗ พ.ค. ๕๕
     ๓) อบรมก่อนสอบ                              ๑๙ พ.ค. ๕๕ (วัดศรีสุดาราม)
     ๔) สอบข้อเขียน                                 ๒๐  พ.ค. ๕๕ (วัดศรีสุดาราม)
             -วิชาเฉพาะสาขา   ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
             -วิชาภาษาอังกฤษ  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
             -วิชาความรู้ทั่วไป  ๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น.
      ๕) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ๒๒ พ.ค. ๕๕
      ๖) สอบสัมภาษณ์                              ๒๖-๒๗  พ.ค. ๕๕  (วัดศรีสุดาราม)
       ๗) ประกาศผลสอบเข้าศึกษา           ๓๐ พ.ค. ๕๕
       ๘) ลงทะเบียนเรียน                          ๑ - ๑๕ มิ.ย. ๕๕ (วัดศรีสุดาราม)
       ๙) ปฐมนิเทศและเปิดเรียน               ๑๖ มิ.ย. ๕๕

 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
    - ค่าใบสมัครพร้อมระเบียบการ    ๒๐๐ บาท
    - ค่าสมัครสอบ                               ๓๐๐ บาท
    - ค่าเอกสารอบรมก่อนสอบ         ๓๐๐ บาท                                                

สถานที่ติดต่อและสมัครเรียน
• สำนักงานหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ห้อง ๑๑๓ อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ
• สนง.คณะครุศาสตร์ (อาคารเรียนรวม โซนซี) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๔-๕ และ
         ๐๘๔-๑๐๔-๔๒๗๓ ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
         ๐๘๙-๒๒๐-๓๖๐๔  ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์
         ๐๘๐-๒๔๕-๘๖๙๙ พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม
         ๐๘๙-๐๖๘-๔๙๓๗ พระสุทิศ  เตชธมฺโม

เว็บไซต์
     www.edmcu.net
     http://edu.mcu.ac.th
     www.mcu.ac.th 


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕