หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หลัง
วันที่ ๐๖/๐๗/๒๐๑๓ เข้าชม : ๗๐๘๕ ครั้ง

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

 

          ๑. ความเป็นมา 
                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ ได้จัดทำแผนงบประมาณสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาตนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นเงินจำนวน ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( เจ็ดสิบหกล้านบาทถ้วน)โดยได้รับงบประมาณ ผูกพัน ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖-๒๕๕๘  และงบประมาณจากวิทยาเขตแพร่ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สี่ล้านบาทถ้วน ) เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ( แปดสิบล้านบาทถ้วน )

          ๒. วัตถุประสงค์ 
                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หลัง  เพื่อให้การจัดหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙  และ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                        ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                        ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                        ๓.๓ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                        ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                        ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้นตามกฏหมาย รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ทางมหาวิทยาลัยเชื่อถือ
                        ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                        ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                        ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                     เป็นการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๔๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๓๕ สูง ๒ ชั้น มีพื้นที่การใช้งาน ๒,๘๘๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย
                      ๑. กลุ่มงานที่ ๑
                            ๑.๑ หมวดงานโครงสร้าง
                            ๑.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม
                            ๑.๓ หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง
                             ๑.๔ หมวดงานไฟฟ้า
                        ๒. กลุ่มงานที่ ๒
                            ๒.๑ หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
                            ๒.๒ หมวดงานระบบลิฟท์โดยสาร
                        ๓. กลุ่มงานที่ ๓
                            ๓.๑ หมวดงานครุภัณฑ์สั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                      ไม่เกิน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑๘ งวด
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - เตรียมพื้นที่ กั้นเขตบริเวณสถานที่ก่อสร้างรอบบริเวณ พร้อมป้ายเตือนเขตอันตราย - งานสำรวจ วางผัง ปักหมุด เตรียมวัสดุอุปกรณ์ - ทำการตอกเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและสำรวจดิน แล้วเสร็จ - ดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งสำนักงานสนาม สำหรับการประสานงานกับผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน แล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตโครงสร้างลิฟต์ ค.ส.ล. ใต้ดินถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตโครงสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ รับพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตโครงสร้างลิฟต์ ค.ส.ล. ถึงระดับท้องพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต คานและพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทคอนกรีตพื้นระบบ Post Tension ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ จนถึงระดับรับพื้นชั้นลอย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นลอย แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต คานและพื้น ค.ส.ล. ชั้นลอย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตโครงสร้างลิฟต์ ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นลอย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นลอยจนถึงระดับรับพื้นดาดฟ้า และรับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต คานและพื้น ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาดั้งรับโครงเหล็กหลังคามุขหน้า และโครงหลังคาด้านบน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นลอย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก CATWALK แล้วเสร็จ - ติดตั้งงานวัสดุมุงหลังคา ครอบสันหลังคา ครอบปูนปั้น ครอบปีกนก คสล. พร้อมระบบฉนวนต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ประกอบและติดตั้งค้ำยันโครงหลังคาเหล็กกล่อง ทั้งหมด แล้วเสร็จ - ติดตั้งเชิงชาย ไม้ปิดเชิงชาย แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้าชายคาหรือวัสดุปิดชายคากันนก ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้หลังจากมุงหลังคาแล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้และวงกบเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ทุกชั้น แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อร้อยสายงานระบบต่างๆ ทุกชั้น แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อประปา อันได้แก่ ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน ภายในอาคาร ทุกชั้นแล้วเสร็จ - ทำระบบกันซึมถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ - งานเคาน์เตอร์ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งงานไม้ตกแต่งหลังคามุขหน้าอาคาร - งานพอกเสาให้ได้ขนาดตามงานตกแต่ง (ยังไม่รวมบัวหัวเสา) - ติดตั้งงานบัวรอบอาคาร - งานฉาบปูนภายในอาคารแล้วเสร็จ - งานฉาบปูนภายนอกอาคารแล้วเสร็จ - งานฉาบฝ้าเพดานท้องพื้นฉาบปูนเรียบ แล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน
                      งวดที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ทำการร้อยสายไฟ สายสัญญาณต่างๆ พร้อมทดสอบระบบ แล้วเสร็จ - งานเดินท่อเหล็กสำหรับระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ - ติดตั้งงานท่อลมเครื่องปรับอากาศ พร้อมท่อน้ำยาและหุ้มฉนวน แล้วเสร็จ - งานเดินสายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน
                      งวดที่ ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งงานฝ้าเพดานภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ - ติดตั้งงานฝ้าเพดานชายคา และฝ้าเพดานหลังคามุขหน้า แล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน
                      งวดที่ ๑๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานทำผิวพื้น พร้อมติดตั้งบัวกันเปื้อนพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานบัวกันเปื้อนทาสี) - งานทำผิวพื้นบันไดและบัวกันเปื้อนบันไดทั้งหมด (ไม่รวมงานบัวกันเปื้อนทาสี) - งานราวบันไดและราวกันตกทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานบันไดเหล็ก พร้อมวัสดุกรุผิว แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างเวที พร้อมวัสดุกรุพื้นเวที แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานผิววัสดุตกแต่ง) - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
                      งวดที่ ๑๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งงานกรุผนังยิปซั่มบอร์ดภายในห้องประชุม พร้อมวัสดุดูดซับเสียง แล้วเสร็จ - ติดตั้งบานประตูหน้าต่างไม้ และบานประตูเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นประตูเหล็กม้วน) - ติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ กระจกทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวหัวเสาตกแต่งอาคาร พร้อมงานปูนปั้นซุ้มประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทาสีรองพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน
                      งวดที่ ๑๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม แล้วเสร็จ - ติดตั้งงานผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ติดตั้งงาน TOP เคาน์เตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูปบนชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปาและอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทาสีจริง พร้อมย้อมสีเนื้อไม้ และสีน้ำมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน
                      งวดที่ ๑๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผงไฟฟ้าย่อยแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง - ติดตั้งบ่อเกรอะสำเร็จรูป และถังดักไขมันสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบ่อพัก คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางท่อระบายน้ำ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำพื้นผิวหินคลุกบดอัดใต้ถุนอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน
                      งวดที่ ๑๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้ง AHU พร้อมเชื่อมต่อกับท่อลม สำหรับระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ - ติดตั้งชุด Load Center และ Main Distribution Board ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์หลักของระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายบอกชั้นและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย แล้วเสร็จ - ทำสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้า ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน
                      งวดที่ ๑๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานตกแต่งพื้นผิวและวัสดุกรุเวที แล้วเสร็จ - งานปูพรมพื้นห้องประชุม พร้อมติดตั้งบัวกันเปื้อนไม้เนื้อแข็ง แล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานระบบปรับอากาศ เช่น หน้ากากช่องลม พัดลมดูดอากาศ แล้วเสร็จ - ติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ - ติดตั้งบานประตูเหล็กม้วน พร้อมทำสี แล้วเสร็จ - ส่งแผนงานการก่อสร้าง รายงานผลงานก่อสร้าง เปรียบปริมาณงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน
                      งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ (ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฏาคม ถึงวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖)
                      สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๕๔๐๐๐  หรือส่งทางเมลล์ artta_wa@hotmail.com
                      โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๔-๖๕๘๕
                      เว็บไซต์ http://www.mcuphrae.com/
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 

(คลิกดูรายละเอียด)  ปร.4 

(คลิกดูรายละเอียด) ปร.5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP

 


แหล่งข่าว : วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕