หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๐๒/๐๓/๒๐๑๔ เข้าชม : ๗๕๑๕ ครั้ง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)


          ๑. ความเป็นมา
                      ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับงบประมาณในการจัดหาบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง เพื่อให้บริการบุคลากร นิสิต และสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบสนองระบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและก้าวทันเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องจัดหาช่องทางสื่อสารความเร็วสูงเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างเพียงพอในการดำเนินกิจกรรม
          ๒. วัตถุประสงค์
                  เช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง สำหรับส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

               ๑. วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ชนิด Ethernet Layer ๒ ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๔๐ Mbps จำนวน ๑ วงจร
               ๒. วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ชนิด Ethernet Layer ๒ ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๓๐ Mbps จำนวน ๘ วงจร
               ๓. วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ชนิด Ethernet Layer ๒ ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒๐ Mbps จำนวน ๑ วงจร
               ๔. วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ชนิด Ethernet Layer ๒ ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๑๐ Mbps จำนวน ๑ วงจร
               ๕. วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๔๐/๕ Mbps (Download/Upload) จำนวน ๓๓ วงจร
 
          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                     
Leasedline.pdf
          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ
                      ไม่เกิน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
                      งวดเดียว ภายใน ๑๐ วัน
          ๗. วงเงินในการจัดหา
                      เงินงบประมาณโครงการ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ (ประกาศวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และวันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗)
                      สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
                      โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๘๐๐ ต่อ ๘๐๓๕, ๘๘๐๘
                      เว็บไซต์
www.mcu.ac.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕