หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์
วันที่ ๑๖/๐๒/๒๐๑๕ เข้าชม : ๖๖๕๔ ครั้ง

ร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  วิทยาเขตสุรินทร์
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
--------------------

๑. ความเป็นมา
๒. วัตถุประสงค์
            
๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๘
 ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคามีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๒,๐๐๐ บาท ( สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่ทางมหาวิทยาลัยเชื่อถือ
 ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย
 ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 ๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ๓.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.  คุณลักษณะของงานจ้าง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 ร่าง TOR-1.pdf
 ร่าง TOR-2.pdf
 ร่าง TOR-3.pdf
 ร่าง TOR-4.pdf
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
 ไม่เกิน ๑๒๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน
 กำหนดงวดงานและงวดเงินเป็น ๓ งวด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 งวดที่ ๑  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนินการ  รื้อวัสดุมุงหลังคา โครงหลังคา งานไฟฟ้า ฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก พื้นคอนกรีตทางเดิน พื้นหินขัดภายใน  ห้องอเนกประสงค์ และรื้อผนังประตู- หน้าต่าง งานติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐ วัน
 งวดที่ ๒  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนินการ  เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคารเอนกประสงค์  เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดินรอบอาคารอเนกประสงค์ ก่ออิฐ – ฉาบปูน และติดตั้งประตู – หน้าต่าง ให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๐ วัน
 งวดที่ งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติทั้งหมด  ให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
๗. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง
 งบประมาณโครงการ ๕,๖๖๔,๐๐๐ บาท
 ราคากลาง ๕,๖๖๔,๐๐๐ บาท

 

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจาร หรือแสดงความคิดเห็น
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
 สถานที่ติดต่อ  งานพัสดุ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ ๘ ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๔๒๑๐๗ ต่อ ๓๐๗ 
 เว็บไซต์  www.wichamcusurin.com, http://surin.mcu.ac.th/
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
๙. หมายเหตุ

ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ: http://surin.mcu.ac.th/site/college/coll_module.php?Data_type=17
 


แหล่งข่าว : วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕