หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๒/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๒๔๕๙๐ ครั้ง

        ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ราคากลางในการก่อสร้าง จำนวน ๑๒๘,๒๕๖,๒๔๘ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

        กำหนดวันเข้ารับฟังชี้แจงในวันเสาร์ที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคารมหาวิทยาลัยมาหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กม.๕๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากรายได้ไม่ไปรับฟังชี้แจง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคารายนั้น ไม่ให้เข้าร่วมประกวดราคาจ้างด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์

       กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น.-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคาทราบแล้ว ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

      กำหนดการประกวดราคา (เสนอราคา) ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น. ณ บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด 919/555 อาคารจิวเวลลีเทรดเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๒ ห้อง ๑-๓ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาการประกวดราคา ๓๐ นาที

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาในราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑-๒๒๒๕-๘๖๘๖ ต่อ ๑๕๔,๑๐๔,๑๓๖, ๐-๒๖๒๓-๖๐๑๓ หรือผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ www.mcu.ac.thเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : devote_creatMCU.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕