หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร
วันที่ ๑๕/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๘๗๗๖ ครั้ง

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  (๑ ก.พ. ๒๕๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔)

 

                  ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือที่อยู่ในความดูแลของผู้ว่าจ้าง โดยวิธีพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันประกาศการจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

มหาวิทยาลัยมีข้อแนะนำและกำหนดการดังนี้

กำหนดการยื่นซองเสนอราคา 

                   ให้ยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ ๑๐ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย ณ ฝ่ายพัสดุ กองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดพิจารณาคุณสมบัติและเปิดซอง
ใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา
(โดยคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ)

                     ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๕๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๗, ๘๐๓๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ หรือ http://www.mcu.ac.th
 


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕