หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
วันที่ ๒๓/๐๖/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๔๓๒ ครั้ง


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ทำการประกวดราคาในครั้งนี้
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
๕. ผู้ที่ยื่นความจำนงขอซื้อเอกสารประมูล ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้า ซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อซื้อเอกสารการประมูลด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่นหรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้โดยผู้มาติดต่อขอรับเอกสารกระทำประมูลแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

มหาวิทยาลัยมีข้อแนะนำและกำหนดการดังนี้

กำหนดการยืนซองเสนอราคา

       ให้ยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดพิจารณาคุณสมบัติและเปิดซองใบเสนอราคา   

          ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ ฝ่ายพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๕๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๗, ๘๐๓๕  ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ป้ายประกาศหน้าห้อง สำนักงาน ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

<<คลิกเพื่อดูประกาศมหาวิทยาลัยฯ >>

 


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕