หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒
วันที่ ๐๓/๐๙/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๓๗๓ ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่าย จำนวน ๖ รายการ ซึ่งประกอบด้วย

   ๑. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router)   จำนวน ๑ เครื่อง
   ๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switching hub) จำนวน ๑๐ เครื่อง
   ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดไร้สาย (wireless Access Point) จำนวน ๒๐ เครื่อง
   ๔. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม้ข่าย (File Server) จำนวน ๕ เครื่อง
   ๕. เครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) แบบที่ ๑ จำนวน ๕ เครื่อง
   ๖. เครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

๑. เป็นผู้ประกอบการ ด้านบริหารออกแบบ/ให้คำปรึกษา และติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๒. มีบุคลากรประจำสถานที่ประกอบการ ที่มีประสบการณ์ดูแลด้านงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ไม่น้อยกว่า ๓ คน) ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ชนิด

    ก) L2, L3 Switch, Wireless Lan
    ข) QoS, Cos, Virtual LAN and Routing (Local and Internetworking)


๓. มีประวัติและผลงาน ด้านการออกแบบและการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ย้อนหลังไม่เกินสามปี มีมูลค่างานไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาทขึ้นไป โดยแนบเป็นเอกสารรับรองผลงาน (หน้าสัญญา)

๔. สามารถปฏิบัติงานครอบคลุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา และ มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

๗. ผู้ที่ยื่นความจำนงขอซื้อเอกสารประกวดราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้า ซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อซื้อเอกสารการประมูลด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่นหรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้โดยผู้มาติดต่อขอรับเอกสารกระทำประมูลแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

มหาวิทยาลัยมีข้อแนะนำและกำหนดการดังนี้

            กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดของการซื้อครุภัณฑ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

กำหนดการยืนซองเสนอราคา

       ให้ยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดพิจารณาคุณสมบัติและเปิดซองใบเสนอราคา   

          ในวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ ฝ่ายพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๕๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๗, ๘๐๓๕  ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕