หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๐๘/๐๕/๒๐๑๓ เข้าชม : ๑๒๗๖๕ ครั้ง
(สำเนา)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
        ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook)   จำนวน ๑๒ เครื่อง
        ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Desktop PC จำนวน ๗๗๓ เครื่อง
        ๓. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ ขนาด ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๗๙ เครื่อง
        ๔. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Network Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
        ๕. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Printer) จำนวน ๓ เครื่อง

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                   ๒. ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   ๓. ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ ราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาด กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                   ๔. ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๕. บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๖. ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
                   ๗. บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่ สัญญาต้องรับจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับ จ่ายเป็นเงินสดได้
                    ๙. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบทางเทคนิค เกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดของพัสดุที่เสนอกับข้อกำหนดและรายละเอียดของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นรายข้อ ในข้อ 4แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ทุกข้อ (Statement of Compliance) ณ วันยื่นซองเอกสารประกวดราคา โดยใช้ตัวอย่างตามตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิคท้ายข้อ ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าวในการอ้างอิงถึงเอกสารหรือข้อความ หรือ ภาพและข้อมูลที่ปรากฏในแคตตาล๊อก โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ง่ายว่า เอกสาร หรือข้อความอ้างอิงตามที่เสนอเปรียบเทียบไว้นั้น อยู่ในหน้าใด/ส่วนใด/ตำแหน่งใด ของเอกสารหลักฐานที่เสนอมา ส่วนในเอกสารประกอบที่อ้างอิง ให้ทำเครื่องหมายด้วยวิธีขีดเส้นใต้หรือระบายสี และเขียนหมายเลขหัวข้อกำกับไว้ในเอกสารอ้างอิง ให้ตรงกันกับหมายเลขของข้อกำหนดฯ เพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๘ ในวันและเวลาราชการ
 

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 
(พระพรหมบัณฑิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป)  
 หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 โดย พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2556

 

ที่มา : http://www.gprocurement.go.th/

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕