หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
ไอที มจร. มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
วันที่ ๐๗/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๓๑๑๙ ครั้ง

              เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
            โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไอซีทีและสามารถประยุกต์ใช้กับภาระงานของตนได้ มุ่งไปใน ๔ ด้านหรือหลักสูตร คือ 
            ๑) ด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย
            ๒) ด้านการพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล 
            ๓) ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
            ๔) ด้านการพัฒนาสื่อการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอน 
           มีแผนการอบรม จำนวน ๑๓ ครั้ง รวม ๓๑๕ ชั่วโมง หรือ ๔๕ วัน กลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ จำนวน ๔๕๖ รูป/คน
           สถานที่อบรมจะจัดที่ส่วนกลางคือ มจร.อยุธยา และส่วนภูมิภาค ๙ แห่ง ได้แก่ วข.หนองคาย/วส.นครพนม, วข.ขอนแก่น/วส.เลย, วข.อุบลราชธานี, วข.นครราชสีมา, วข.นครศรีธรรมราช, วข.แพร่ /วส.ลำพูน, วข.พะเยา, วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส, วส.พุทธชินราช 
         จึงขอให้ผู้จะเข้าอบรมและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องประสานงานกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมการให้พร้อมก่อนการอบรม ทั้งเป็นการสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยและร่วมพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป

            ในปีงบประมาณนี้ จะจัด หลักสูตรการบริหารเว็บไซต์ส่วนงาน ในวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ มจร อยุธยา เป็นหลักสูตรแรก
            ติดต่อประสานงาน..หน.ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และ หน.ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕, ต่อ ๘๐๗๕

สามารถ Download file เอกสารได้ดังนี้

- แบบตอบรับการเข้าอบรม
- แผนการดำเนินงานโครงการอบรม ๒๕๕๓

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕