หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553
วันที่ ๑๗/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๖๖๘๒ ครั้ง

  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับหลักสูตร "การผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา" ที่จัดอบรมให้บุคลากรวิทยาเขตหนองคาย กำหนดจัดในวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2553 รวม 3 วัน (21 ชั่วโมง) ที่โรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจ(JBAC) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมายให้
  1.นายเกษม  แสงนนท์     รักษาการหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  2.นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
  3.นายวิชิต  มงคลวีระขจร   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  4. นางสาวอรุณรัตน์  เพ็ชรรุ่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เป็นผู้เดินทางมาดำเนินการจัดอบรม
   มีบุคลากรจากวิทยาเขตหนองคาย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม หน่วยวิทยบริการวัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่ดครงการครูพระสอนศีลธรรม และนิสิตฝึกงานเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 48 รูป/คน ผ่านการอบรม จำนวน 36 รูป/คน ไม่ผ่านการอบรม จำนวน 12 รูป/คน (บุคลากรบางท่านติดภารกิจของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามเกณฑ์ที่จะได้รับวุฒิบัตร)
   สรุป ประเมินผลการอบรม บุคลากรตอบใบประเมินผล จำนวน 27 รูป/คน สรุปได้ดังนี้
           - ก่อนเข้ารับการอบรม บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ    ระดับ  ปานกลาง (2.93)
           - ภายหลังการอบรม บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ        ระดับ  มาก (4.15)
           - ค่าเฉลี่ยของการประเมินโครงการได้                                            ระดับ  มาก (4.20)
ข้อเสนอแนะอื่นๆของผู้เข้ารับการอบรม
            - เป็นหลักสูตรที่ดีและมีประโยชน์ ควรอบรมบ่อยๆหรือปีละครั้ง
            - ระยะเวลาอบรมน้อยเกินไป ควรปรับเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา และควรจัดในช่วงปิดเทอมหรือในช่วงเวลาที่บุคลากรสามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลา
     ในการจัดอบรมครั้งนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมธาดา รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พระครูปลัดวีระพงษ์  สุเมธี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พระครูใบฎีกาชนันวัฒน์ กนฺตสีโล เจ้าหน้าที่พ้สดุ คุณชาญไชย   พิมพ์คำ  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขต คุณสุรเชษฐ  นนละพล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย  คุณอิงอร  บุตรศรีผา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และอาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขตหนองคายทุกท่าน ที่ให้ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดจนให้การต้อนรับ ดูแลเป็นอย่างดี


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕