หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
คณะครุศาสตร์ จัดอบรมครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ 10 ประจำปี 2553
วันที่ ๐๓/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๓๕๔๘ ครั้ง

วันศุกร์ที่ 2-4 มิถุนายน 2553 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่คณะครุศาสตร์ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาให้แก่ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2) เพื่ออบรมทักษะการใช้สื่อธรรมชาติประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนา   3) เพื่ออบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมประสิทธิภาพการสอนพระพุทธศาสนา  4) เพื่อเสริมความรู้ทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา 5) เพื่อเป็นการอบรมครูแกนนำในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  6) เพื่อสร้างเครือข่ายครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ 7) เพื่ออบรมวิธีการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแบบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 3 วัน 2 คืน
ทั้งนี้ทางคณะครุศาสตร์ได้เชิญวิทยากร มี 1. พระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา เจ้าคณะเขตสายไหม 2. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม 3. อาจารย์อุทุมพร มุลพรม 4. ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 5.อาจารย์นิทรา ฉิ่นไพศาล 6. พระมหาปรีชา ปภสฺสโร และ 7. อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
ในการนี้ มีพระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "สภาวการณ์ศีลธรรมในสังคมปัจจุบัน" มีพระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล รักษาการคณะบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีครูอาจารย์ จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมการอบรมจำนวน 102 คน เป็นครูจากโรงเรียน 1) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 31 คน 2) ในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 28 คน 3) ในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 16 คน 4) ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 20 คน และ 5) ในเขตจังหวัดใกล้เคียงอีก จำนวน 7 คน

ประมวลภาพ

     

ภาพ/ข่าว โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕