หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
ส่วนเทคโนฯ อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3 วข.นครราชสีมา
วันที่ ๓๑/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๐๗๓๗ ครั้ง

      ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร”การผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา" ครั้งที่ 3 ให้แก่บุคลากรวิทยาเขตนครราชสีมา  หน่วยวิทยาบริการชัยภูมิ จำนวน 33 รูป/คน  เมื่อวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2553 รวม 3 (21 ชั่วโมง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์ซึ่งประกอบด้วยอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป

การอบรมครั้งนี้ มีสรุปผลประเมินการอบรม ดังนี้

  - ก่อนเข้ารับการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ    ระดับ ปานกลาง 
 
- ภายหลังการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ       ระดับ  มากที่สุด 
  
- ค่าเฉลี่ยโดยสรุปของผลประเมินการอบรมครังนี้       ระดับ มากที่สุด
 
โปรแกรมที่ต้องการให้อบรมครั้งต่อไป
  - เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป, บทเรียนออนไลน์ , Animation
  - เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์,การตัดต่อ VDO
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆของผู้เข้ารับการอบรม
    - จัดอบรมบ่อยๆ เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรมาก
    - มีเอกสารประกอบการอบรมที่เพียงพอ และเข้าใจง่าย
    - จัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียน หรือจัดเป็นหลักสูตรระยะยาว
    - ควรจัดอบรมบุคคลภายนอกมีค่าสมัครเพื่อหารรายได้เข้ามหาวิทยาลัย
 
     ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระสุธีวรญาณ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา   พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ คุณกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล คุณวรนุช แบบนา เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา คุณเบญจวรรณ์ เทียนขุนทด เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คุณนุชทินันทน์ ศิริรักษ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คุณชนิดา ราชบัณฑิต เจ้าหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา คุณคำนวณ ไทยอัฐวิถี เจ้าหน้าที่ทะเบียนนิสิต   และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครราชสีมาทุกรูปทุกท่าน  ที่ให้ความเมตตานุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี
 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕