หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4 วข.ขอนแก่น
วันที่ ๓๑/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๐๓๘๑ ครั้ง

    ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร "การผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา" ครั้งที่ 4 ให้แก่บุคลากร วิทยาเขตขอนแก่น  ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยวิทยาบริการจังหวัดมหาสารคาม  มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 รูป/คน  เมื่อวันที่ 20–22 กรกฎาคม 2553 รวม 3 วัน (21 ชั่วโมง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป

การอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นอย่างดี ดังสรุปผลแบบประเมินโครงการ ต่อไปนี้

  - ก่อนเข้ารับการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  ระดับ  ปานกลาง

  - ภายหลังการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ    ระดับ  มาก
  - ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินผลโครงการ                ระดับ  มากที่สุด

โปรแกรมที่ผู้เข้าอบรมต้องการอบรมในครั้งต่อไป
   - เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป, บทเรียนออนไลน์, Animation
   - เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์, การตัดต่อ VDO, e-Book
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้เข้ารับการอบรม
 
- ต้องการอบรมบ่อยๆ เพราะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 - ระยะเวลาการอบรมสั้นเกินไป ทำให้ต้องรีบเรียน มีเวลาฝึกปฏิบัติน้อย
 - การอบรมตรงกับกิจกรรมอื่น ทำให้ผู้เข้าอบรมกังวลไม่ได้รับความรู้เต็มที่
 
    ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พระมหาประทีป สญฺญโม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ คุณสุนทร เสนาซุย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณนิรันดร เลิศวีรพล เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตขอนแก่นทุกรูปทุกท่าน ที่ให้ความเมตตานุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดการอบรมเป็นอย่างดี


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕