หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 วข. อุบลราชธานี
วันที่ ๐๑/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๒๘๙๘ ครั้ง

 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร "การผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา" ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากรวิทยาเขตอุบลราชธานี ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยวิทยบริการอำนาจเจริญ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 38 รูป/คน เมื่อวันที่ 2–4 กรกฎาคม 2553 รวม 3 วัน (21 ชั่วโมง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์ที่ประกอบด้วยอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารของมหาวิทยาลัย

การอบรมครั้งนี้ สรุปผลประเมินการอบรม ได้ดังนี้

  - ก่อนเข้ารับการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  ระดับ  ปานกลาง
  -  ภายหลังการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ     ระดับ   มาก
  -  ค่าเฉลี่ยสรุปจากผลการประเมินการอบรมครั้งนี้       ระดับ  มาก

โปรแกรมที่อยากให้มีการอบรมครั้งต่อไป

    -  เกี่ยวกับ e-Book ,e-Learning ,การพัฒนาเว็บไซต์
     -  เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ

ข้อเสนอแนะอื่นๆของผู้เข้ารับการอบรม

   -   ควรจัดให้มีการอบรมบ่อยๆ เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรมาก
   -   ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป ควรเพิ่มเวลาในการอบรมมากขึ้น
    -   ผู้เข้าอบรมมีความรู้ไม่เท่าทัน ควรแยกกลุ่มผู้เข้าอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา

       ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี พระมหาศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ คุณเปรมฤดี จงสูงเนิน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตอุบลราชธานีทุกรูปท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการจัดอบรม ตลอดจนให้การต้อนรับ ดูแลเป็นอย่างดี
 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕