หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช
วันที่ ๐๗/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๖๔๕๖ ครั้ง

   ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 หลักสูตร”การผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา" ครั้งที่ 5 ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าอบรมจากวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนปัตตานี หน่วยวิทยบริหารสุราษฎร์ธานี และหน่วยวิทยบริการหาดใหญ่ จำนวน ๔๐ รูป/คน ในวันที่ 2–4 สิงหาคม 2553 รวม 3 วัน (21 ชั่วโมง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

การอบรมครั้งนี้มีสรุปผลประเมินการอบรม ดังนี้

     - ก่อนเข้ารับการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ    ระดับ  ปานกลาง
       - ภายหลังการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ        ระดับ มาก
      - ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินโครงการ                        ระดับ  มากที่สุด

โปรแกรมที่ผู้เข้าอบรมต้องการครั้งต่อไป
      - การพัฒนาเว็บไซต์, ตัดต่อ VDO
      - การทำ  eBook, e-Learning
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้เข้ารับการอบรม
       - อบรมบ่อยๆ และต่อเนื่อง   
       - มีเวลาฝึกปฏิบัตน้อยเกินไป และควรมีผู้ช่วยวิทยากรมากขึ้น
       - จัดให้มีการประกวดสื่อมัลติมีเดียหลังการอบรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อ
 

     ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พระมานพ จิตฺตสํวโร รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ คุณสวิต มัคราช รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต คุณณรงค์ ศรีวารินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ อาจารย์ประจำ  คุณดารา   ประจันผล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คุณเกียรติศักดิ์ แซ่จิว  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คุณจิตร ชนะสงคราม เจ้าหน้าที่พัสดุ คุณพีรพล สงสาป เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา นางจุไร ณะแอ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุกท่าน ที่ให้ความเมตตานุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดการอบรมจนสำเร็จด้วยดีทุกประการ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับหลักสูตร”การผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 5 ”เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน ๔๐ รูป/คน  ในวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2553 รวม 3 (21 ชั่วโมง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารเรียน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมายให้  ให้แก่บุคลากรวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี,ห้องเรียนจังหวัดปัตตานี, หน่วยวิทยาบริการจังหวัดสงขลา  
   1. นายเกษม แสงนนท์                      รักษาการหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
   2.นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล          หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
   3.นายวิชิต มงคลวีระขจร                  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
   4.นางสาวอรุณรัตน์ เพ็ชรรุ่ง              เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
เป็นคณะทำงานจัดอบรม ซึ่งสรุปผลประเมินการอบรมจากใบประเมินผล จำนวน 34 รูป/คน  ได้ดังนี้
    - ก่อนเข้ารับการอบรม บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ          ระดับ ปานกลาง (2.91)
    - ภายหลังการอบรม บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ               ระดับ มาก (3.97)
    - ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินโครงการได้                                          ระดับ มากที่สุด (4.21)
ผู้เข้าอบรมอยากให้มีการอบรมในโปรแกรมดังต่อไปนี้ในครั้งต่อไป
    1.หลักสูตรที่มีเนื้อหาตรงกับเป้าหมายและแผนของมหาวิทยาลัย
    2.เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์,Windows Movie Maker, การตัดต่อ VDO, e – Book , e - Learning
    3.หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนองาน หรือใช้ในการสอนที่น่าสนใจ
ข้อเสนอแนะอื่นๆของผู้เข้ารับการอบรม
     1.ค่อยจัดให้มีการอบรมบ่อยๆ และต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
     2.การบรรยายในบางช่วงค่อนข้างเร็วไป มีเวลาฝึกปฏิบัตน้อยเกินไป และควรมีผู้ช่วยวิทยากรมากกว่านี้
      3.ควรจัดหาอุปกรณประกอบการอบรมให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าอบรม หรือแจ้งให้นำให้นำโน๊ตบุ๊คมาด้วย (ถ้ามี)
      4.ควรจัดสรรงบประมาณ และเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้
      5.ควรจัดให้มีการประกวดสื่อมัลติมีเดียหลังการอบรม โดยอาจมีรางวัลพร้อมเกียรติบัตร เพื่อเพิ่มแรงจูงใจแก่ผู้เข้าอบรม
 
      ในการจัดอบรมครั้งนี้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พระมานพ จิตฺตสํวโร รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ คุณสวิต มัคราช รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต คุณณรงค์ ศรีวารินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ อาจารย์ประจำ  คุณดารา   ประจันผล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คุณเกียรติศักดิ์ แซ่จิว  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คุณจิตร ชนะสงคราม เจ้าหน้าที่พัสดุ คุณพีรพล สงสาป เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา นางจุไร ณะแอ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุกรูปทุกท่าน          ที่ให้ความเมตตานุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดการอบรม ตลอดจนให้การต้อนรับดูแลเป้นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว จักเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และส่วนงานภายใต้สังกัดต่อไป

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕