หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ 7 ณ วข.พะเยา
วันที่ ๓๑/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๔๐๔๐ ครั้ง

      ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 หลักสูตร "การผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 7" ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2553 รวม 3 วัน (21 ชั่วโมง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ให้แก่บุคลากรจากวิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนจังหวัดเชียงราย และห้องเรียนจังหวัดน่าน รวม ๔๐ รูป/คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

การอบรมครั้งนี้มีสรุปผลประเมินการอบรม ดังนี้
   - ก่อนเข้ารับการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ   ระดับ ปานกลาง
   - ภายหลังการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ       ระดับ มาก
   - ค่าเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินผลโครงการ           ระดับ มากที่สุด

โปรแกรมที่ผู้เข้าอบรมต้องการครั้งต่อไป
   - การพัฒนา Website, eBook, e-Learning
   - การตัดต่อเสียง และวิดีโอ
   - คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้เข้ารับการอบรม
   - อบรมบ่อยๆ และต่อเนื่องเพราะมีประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรมาก
   - มีระยะเวลาการอบรมน้อย อยากให้มีการฝึกปฏิบัติมากๆ

    ทั้งนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการศึกษา 9 ครั้ง และได้ดำเนินการไปแล้ว ณ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ต่างๆ ดังนี้
     1) วข.หนองคาย/วส.นครพนม 11-13 มิ.ย. 53
     2) วข.อุบลราชธานี  2-4 ก.ค. 53
     3) วข.นครราชสีมา 17-19 ก.ค. 53
     4) วข.ขอนแก่น 20-22 ก.ค. 53
     5) วข.นครศรีธรรมราช 2-4 ส.ค. 53
     6) วข.แพร่ /วส.ลำพูน 13-15 ส.ค. 53
     7) วข.พะเยา 27-29 ส.ค. 53
     8) วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส 10-12 ก.ย. 53
     9) วส.พุทธชินราช 24-26 ก.ย. 53

   ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระราชวิริยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา พระศรีสุทธิเวที ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ อาจารย์พิสมัย วงศ์จำปา รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ อาจารย์ชูชาติ สุทธะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ คุณอัมพรกัญ โคแพร่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย คุณสาธิต พิทักษ์โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทางการศึกษา และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตพะเยาทุกรูปทุกท่าน ที่ให้ความเมตตานุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดการอบรม ตลอดจนให้การต้อนรับ ดูแลเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว จักเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และส่วนงานภายใต้สังกัดต่อไป


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕