หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒/๐๓/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๒๘๑๑ ครั้ง

คณะทำงานบริหารความี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๗

               เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะทำงาน ๑๓ รูป/คน มีพระมหาไพรัช ธมฺมทีโป ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ เพื่อทบทวนความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๗ ตามมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะทำงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

               ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ประเมินที่มีคะแนนต่ำกว่าเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด รวม ๑๕ ตัวบ่งชี้ (คณะกรรมการกำหนดค่าเป้าหมายที่ระดับ ๔ สรุปเป็นความเสี่ยง ๕ ด้าน ประกอบด้วย

)  ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)

) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

) ด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ

) ด้านบุคลากร และด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ และบุคลากร

) ด้านที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก  

จากนั้น ได้กำหนดการประชุมครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เพื่อนำผลการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมาประมวลผลเพื่อการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

               ทั้งนี้ ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมหรือเสนอข้อคิดความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน โทร. ๐๘-๙๗๔๓-๑๐๐๐,       ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๒๖  Email: audit.mcu@hotmail.com และaudit.mcu@mcu.ac.th

 

จาก ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕