หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗(๑๑ ก.ย. ๕๗)
วันที่ ๑๐/๐๙/๒๐๑๔ เข้าชม : ๖๖๓๕ ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดี ที่  ๑๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*****************
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
 ๑.๒.๑เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
 ๑.๒.๒เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ๑.๒.๓เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สกอ.
๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
๓.๓ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
๔.๒ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตเชียงใหม่
๔.๔ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบห้องสมุด เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
๔.๕ เรื่อง การเลือกผู้แทนสภาวิชาการเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์(เพิ่มเติม)
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อชื่อปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คณะ
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชุดที่ ๒
๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕