หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (๑๔ ต.ค.๕๗)
วันที่ ๑๔/๑๐/๒๐๑๔ เข้าชม : ๖๖๓๓ ครั้ง

พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะเลขานุการสภาวิชาการ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๖๑๐๐.๗/ว ๘๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นัดประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗) ในวันอังคาร ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*****************
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑ เรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑.๒.๓ เรื่อง การพิจารณารับทราบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๒.๔ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
๑.๒.๕ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (สกอ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑.๒.๖ เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๖

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สกอ.
๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาตามผลการประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสกอ.
๓.๓ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ....

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชุดที่ ๓
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) คณะสังคมศาสตร์
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ (เพิ่มเติม)
๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา วิทยาเขตสุรินทร์
 
วาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕