หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗(๑๓ พ.ย.)
วันที่ ๑๐/๑๒/๒๐๑๔ เข้าชม : ๖๑๑๙ ครั้ง

พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะเลขานุการสภาวิชาการ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๖๑๐๐.๗/ว ๙๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*****************
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง การพิจารณารับทราบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สกอ.
๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓.๓ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ มอค.๑ สาขาพระพุทธศาสนา

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ(ดร.คำเอียง กองสิน)
๔.๒ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์(พระราชโมลี)
๔.๓ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.สุวิน ทองปั้น)
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชุดที่ ๔
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ศ. ...

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น(ถ้ามี)


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕