หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(๕ ก.พ.๕๘)
วันที่ ๑๐/๐๓/๒๐๑๕ เข้าชม : ๖๓๒๗ ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาระเบียนวาระการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาการทั้งจากส่วนกลาง,วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วม ประชุม จำนวน ๖๘ รูป/คน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆและมีมติ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ   
๑.๒.๑ เรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๓ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๔ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤตของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๖ เรื่อง การพิจารณารับทราบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๗ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๘ เรื่อง แนวทางการเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา "ที่ประชุมรับทราบ"   
๑.๒.๙ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๑๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๑๑ เรื่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช พร้อมด้วยคณะ เข้าถวาย/แจกสื่อการต่อต้านการคอรัปชั่น แก่องค์ประชุม "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๑๒ เรื่อง รายงานผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาเขตขอนแก่น

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ "ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ใขตามมติที่ประชุม"

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สกอ. "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ"
๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
๔.๑ เรื่อง การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๘ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๒ เรื่อง การพิจารณามอบเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๘  "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๓ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๔ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ชุดที่ ๒) "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ.๓) "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ"
๔.๗ เรื่อง วันประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติโอนย้ายนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการขยายห้องเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี เข้าสังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ "ที่ประชุมมีให้คณะครุศาสตร์นำกลับไปพิจารณาใหม่"
๔.๙ เรื่อง การปรับแก้คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ คณะครุศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"   
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย “เบญจภาคีศรีอยุธยา” การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย วิชาการ ไปดำเนินการ"
๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม(MOU) กับหน่วยงานภายนอก "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ"
   
วาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕