หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(๕ มี.ค.๕๘)
วันที่ ๑๐/๐๓/๒๐๑๕ เข้าชม : ๖๔๐๔ ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาระเบียนวาระการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาการทั้งจากส่วนกลาง,วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วม ประชุม จำนวน ๖๕ รูป/คน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆและมีมติ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑ เรื่อง พระราชทานชื่ออาคาร และราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับที่อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๒ เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาต "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๓ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๔ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการยืนยันข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๗ เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ "ที่ประชุมรับทราบ"

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ "ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข"

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สกอ. "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ"
๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์พิเศษ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประธานคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ"
๔.๒ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประธานคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ"
๔.๓ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประธานคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ไปปรับเอกสารจากตำรา เป็นหนังสือ"
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และขออนุมัติเงินประจำตำแหน่ง "ที่ประชุมมีมติรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการแล้วเสนอในคราวต่อไป"
๔.๕ เรื่อง การเลือกผู้แทนสภาวิชาการเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือ วิทยาลัย "ที่ประชุมมีมติคัดเลือกกรรมการและให้เสนอสภามหาวิทยาลัย" 
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชุดที่ ๕ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเฉพาะรายชื่อดุษฎีบัณฑิตและให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร "มติที่ประชุมอนุมัติระดับจุฬอาภิธรรมิกเอกและมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก และเห็นชอบอภิธรรมบัณฑิตให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชุดที่ ๓ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รุ่นต่อไปให้เสนอจบในเดือนมีนาคม" 
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ.๓) "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ"
๔.๑๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ"
๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วิทยาเขตอุบลราชธานี "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ"
๔.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์(สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) คณะสังคมศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา(ป.พศ.) คณะพุทธศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ"
๔.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา(ป.วน.) สถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ "ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำกลับไปพิจารณาแล้วเสนอในคราวต่อไป"
๔.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา(ป.วน.) สถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ "ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำกลับไปพิจารณาแล้วเสนอในคราวต่อไป"
๔.๑๘ เรื่อง รับรองรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๔.๑๙ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก "มติที่ประชุมอนุมัติโดยให้ไปดำเนินการตามมติที่ประชุม"
๔.๒๐ เรื่อง การจัดตารางการศึกษาตามกลุ่มประเทศในอาเซียน "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๒๑ เรื่อง โครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความทางวิชาการ (Peer Review) วิทยาเขตขอนแก่น "มติที่ประชุมให้ถอนเรื่อง"
๔.๒๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) คณะสังคมศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
๔.๒๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) คณะสังคมศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย"
 
วาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ 


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕