หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วันที่ ๐๒/๐๓/๒๐๑๕ เข้าชม : ๖๓๘๓ ครั้ง

หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรสัมมนาวิชาการ
"คลินิกวิทยานิพนธ์  ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ "

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนโซนดี ชั้น G
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๓ ก.พ. ๕๘
        ภาคเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง " ทิศทางการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา"
                      โดย พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร.คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พิธีกรประจำวัน ผศ.ดร.ณัทธีร์  ศรีดี  , พระมหามงคลกานต์  ฐิตธมฺโม.ดร.

๒๔ ก.พ. ๕๘
        ภาคบ่าย วิพากษ์วิทยานิพนธ์ โดยวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิธีกรประจำวัน ผศ.กฤต  ศรียะอาจ

 

ผู้ประสานงานโครงการ
    พระราชสิทธิมุนี วิ.ดร.
    ผศ.กฤต  ศรียะอาจ
    นายไชยา  เสนแสนยา


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕