หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
คณะพุทธศาสตร์, สถาบันวิปัสสนาธุระ, วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรป.วน.รุ่นที่๔ จักสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๐๗/๐๓/๒๐๑๙ เข้าชม : ๑๔๓๕ ครั้ง

ส่วนงาน                  คณะพุทธศาสตร์, สถาบันวิปัสสนาธุระ, วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและ
                              หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๔
ประเภท                 สัมมนาวิชาการ
เรื่อง                      การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติในอุดมคติยุติไทยแลนด์ ๔.๐
กำหนดผู้เข้าร่วม    นิสิตหลักสูตรสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
กำหนดวัน              ศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กำหนดเวลา          ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดสถานที่     ห้องปฏิบัติธรรมคณะพุทธศาสตร์ D500 อาคารเรียนรวม โซน D
                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

   ภาคเช้า  ฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการชีวิตให้มีคุณภาพด้วยการปฏิบัติธรรม
   ภาคบ่าย เวทีอภิปราย โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน

 

 


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕