หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์
วันที่ ๐๗/๐๙/๒๐๑๐ เข้าชม : ๒๔๓๑๐ ครั้ง
 
                    
สัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)
ฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค พระมหาสุทธิพงศ์ สุทฺธิวํโส (ป.ธ.๙)
มอบรางวัล/ เกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและทุนการศึกษา
วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
การสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ วัดประยุรวงศาวาส 
เวลา ๐๖.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา ๐๘.๓๐ น.  พิธีเปิดการสัมมนา
·         พระ ธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย
·         ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กล่าวถวายรายงาน
·         พระธรรมโกศาจารย์ ประธานในพิธี  กล่าวให้โอวาทเปิดพิธีสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการศึกษาคุณธรรมนำความรู้
โดย ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
เวลา ๑๐.๐๐ น. บรรยายเรื่อง การศึกษาเพื่อสันติสุขของสังคมไทย
โดย พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๑.๐๐ น . ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑,๓๐๐ รูป
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ชมวีดีทัศน์
การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ความยาว ๑๐ นาที
เวทีสานเสวนาเรื่อง บวร กับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำให้ยั่งยืน โดย.
·         พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม
·         ดร.อรทัย มูลคำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
·         ผู้แทนโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำต้นแบบ
ดำเนินรายการโดย  คุณแทนคุณ  จิตต์อิสระ พิธีกร/นักแสดง
เวลา ๑๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มสัมมนา ๓ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑   เรื่อง บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 
  • วิทยากรโดย พระครูศรีวรพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตพะเยา
   สถานที่เวทีใหญ่              
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง บวร สามประสานเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำให้ยั่งยืน
  • วิทยากรโดย พระปลัดอุดร อุตฺตรเมธี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่
   สถานที่ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.)
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง  ความสามารถของพระสอนศีลธรรมกับปัญหาศีลธรรม ของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย    
  • วิทยากรโดย พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครราชสีมา
   สถานที่ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัดประยุรวงศาวาส
เวลา ๑๗.๐๐ น. นำเสนอผลการสัมมนาและอภิปรายเสนอแนะ ณ เวทีใหญ่
วิทยากรโดย พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.
เวลา ๑๙.๐๐ น.
เดินทางกลับ
วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
การอบรม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ณ โรงแรมสมเด็จธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบลงทะเบียนรายงานตัว ณ โรงแรมสมเด็จธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมหลอมรวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อเป็นแม่แบบคุณธรรมแห่งชาติ  
โดย  พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม   และดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เวลา ๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เรื่อง กรณีศึกษาต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมดีเด่นโดยวิธี
·         ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อค้นหากิจกรรมเด่นร่วมกันคัดเลือกตัวแทนนำเสนอ
·         แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเด่นแต่ละโรงเรียนตามซุ้มจัดนิทรรศการ
เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. เล่าเรื่อง ความภาคภูมิใจเมื่อได้บำเพ็ญคุณธรรม
โดย ผู้แทนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน
หมายเหตุ  การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practiceโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำจำนวน ๑๐๒ โรงเรียน/๒๐๔ คน เพื่อรวมตัวกันเตรียมเข้ารับรางวัล ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓   ณ เวทีใหญ่วัดประยุรวงศาวาส
บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)
ฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค พระมหาสุทธิพงศ์ สุทฺธิวํโส (ป.ธ.๙)
มอบรางวัล/ เกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและทุนการศึกษา
เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ แทนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ๑๐๒ โรงเรียน ที่เข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร และนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษา ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้แทนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค  มอบรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา
เจ้า ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช,กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะใหญ่หน เหนือ,แม่กองบาลีสนามหลวง,และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ องค์ประธานในพิธี จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย
·         ระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)ศาสตราจารย์
ราช บัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส   เจ้าคณะภาค๒,และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ถวายเครื่องสักการะ และกล่าวถวายรายงาน
·         ระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕, พธ.บ., Ph.D.)ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/ประธานองค์การศึกษา/อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดประยุร วงศาวาส,รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒   อ่านประกาศเกียรติคุณและปริญญาบัตรเปรียญธรรม ๙ ประโยค
และเบิกตัวพระมหาสุทธิพงศ์ สุทฺธิวํโส ป.ธ.๙ เข้าน้อมถวายเครื่องสักการะ และรับประทานผ้าไตร พัดรองที่ระลึกและรางวัลพิเศษจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  องค์ประธานในพิธี
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๒ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
เจ้า ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้แทนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบประทานทุนการ ศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประทานโอวาท
ถวาย เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จองค์ประธานในพิธี และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา   พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้น อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค
เวลา ๑๐.๑๕ น. พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปีพระ ธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เจ้าคณะภาค ๒ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
·         ระธรรมโกศาจารย์ จุดธูป – เทียน บูชาพระรัตนตรัย
พิธีกรอาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ให้ศีล
บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พิธีกรอาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์
ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น . ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑,๐๐๐ รูป
คณะอุบาสก อุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น.ปาฐกถาพิเศษโดย.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. สานเสวนา เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา"
ณ เวทีใหญ่ วัดประยุรวงศาวาส โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
·         พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕
·         พระราชธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
·         ศ.ดร.วิษณุ   เครืองาม
·         รศ.ดร.สมาน   งามสนิท 
ดำเนินรายการสานเสวนาโดย
ร้อยโทหญิงชลรัศมี งาทวีสุข พิธีกร/สื่อสารมวลชน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ณ เวทีโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.)   โดย  วิทยากรฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร. และคณะ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แหล่งข่าว : http://watprayoon.org/
 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕