หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
วันที่ ๒๒/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๒๐๖๔๙ ครั้ง

ตาม ที่คณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบแนวทาง ขั้นตอนและตัวบ่งชี้สำหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนงานจัดการศึกษาทั่ว ประเทศ ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาควิชา โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เมื่อ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น

พระ มหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น ๙ องค์ประกอบ มี ๔๑ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ จะประเมินในระดับสถาบัน วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งหมด ๔๑ ตัวบ่งชี้ คณะ ๓๘ ตัวบ่งชี้ ภาควิชา ๑๖ ตัวบ่งชี้ และประเมินโครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ๑๔ ตัวบ่งชี้

อย่าง ไรก็ตาม เกณฑ์การประเมิน ๔๑ ตัวบ่งชี้นั้นเป็นเกณฑ์ใหม่ จะใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) โดยคณะกรรมการจะออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบงานด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กำหนดจัด ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงเกณฑ์ใหม่แก่ส่วนงานจัดการศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ขณะ เดียวกัน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ยังได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั่วประเทศ

Download กำหนดการที่นี่
 

 

 
กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

 

เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

 

 
วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

 
ณ ห้องประชุมโซน B  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

****************************
 
 

 
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.     พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                            ประธานในพิธี เดินทางมาถึงและจุดธูปเทียน นำบูชา พระรัตนตรัย

- พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน     

                             - พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดี กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ

เรื่อง “นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย ในรอบที่ ๓”

 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     ฉันภัตตาหารและรับประทานอาหาร

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.     พระครูสุตกิจบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณะ บรรยายพิเศษ

 

เรื่อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณและทำแผนพัฒนา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ในแต่ละตัวบ่งชี้”

๑๔.๒๐ – ๑๕.๔๕ น.    บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารว่าง

 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.    บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    ซักถาม

๑๘.๐๐ น.                ปิดการประชุมประจำวัน และรับประทานอาหาร

 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.     WorkShop : ประชุมย่อย ฝึกเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.     กล่าวปิดงาน โดย พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    ฉันภัตตาหารและรับประทานอาหาร

 

 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ-

                             ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                             (เฉพาะการประชุมนี้ ใช้ห้อง ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี)

------------------------
 

                                                                        พิธีกรประจำ :     นายสนธิญาณ รักษาภักดี

                                                                                                หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
 
หมายเหตุ :        กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                                สำหรับรถรับส่งนั้น 
                วันที่ ๒๓ รถบัสออกจากวัดศรีสุดาราม ๑ คัน และ วัดมหาธาตุ ๑ คัน เวลา ๗.๓๐ น. กลับเวลา ๑๘.๓๐ น. 
                วันที่ ๒๔  รถบัสออกจากวัดมหาธาตุ ๑ คันเวลา ๗.๓๐ น.  กลับตามปกติตามเวลาเลิกงาน


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕