หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ ๑๔/๐๘/๒๐๑๑ เข้าชม : ๑๗๑๕๓ ครั้ง

ระหว่างวันที่ 8-11, 13-14 สิงหาคม 2554 คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมี...วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและเพื่อการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรของโรงเรียนในอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายเกษม  แสงนนท์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 2. นายกิตติศักดิ์  ณ สงขลา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และ 3. นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ในงานนี้ มีนายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการเขตการศึกษาพื้นที่มัธยมศึกษา ๓๘ เป็นประธานจุดเทียนธูป และกล่าวเปิดการอบรม โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กล่าวรายงาน 

รายละเอียดกิจกรรม
วันที่ 8 สิงหาคม 2554
เวลา 09.30 น. เมื่อครูจากโรงเรียนเขตการศึกษาพื้นที่มัธยมศึกษา 38 พร้อมกัน ณ ห้องประชุม นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการเขตการศึกษาพื้นที่มัธยมศึกษา ๓๘ เป็นประธานจุดเทียนธูป นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กล่าวรายงาน นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการเขตการศึกษาพื้นที่มัธยมศึกษา ๓๘ กล่าวเปิดการอบรม 
เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์เกษม แสงนนท์ วิทยากรอบรม แนะนำคณะวิทยากร และ นำเสนอสื่อการการเรียนการสอนสังคมศึกษา โดยภาพรวมในกลุ่มสังคมศึกษา
เวลา 13.00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2554
เวลา 09.00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา
วันที่ 11 สิงหาคม 2554
เวลา 09.00 น. ศึกษาดูงานโรงกลั่นสุราระฆังทอง ซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อถ่ายทำวีดิโอสำหรับนำมาตัดต่อในเนื้อหาอบรมการทำ VDO Presentation
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2554
เวลา 09-00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำวีดิโอ การตัดต่อ และการนำไปเผยแพร่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕