หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันที่ ๐๔/๑๑/๒๐๑๒ เข้าชม : ๘๔๓๔ ครั้ง

     รศ.ดร.พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะเลขานุการสภาวิชาการ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๖๑๐๐.๒/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ นัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ๑๐/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

*****************
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.
๑.๒.๒ เรื่อง มหาเถรสมาคมเห็นชอบโครงการจัดกิจกรรมนานาชาติ เรื่อง การเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๖๐ ปี สยามวงศ์ในศรีลังกา ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
๑.๒.๓ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
๑.๒.๔ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของ สกอ.
๓.๒ เรื่อง การเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามจาก สมศ.
๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
๔.๓ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๖ 
๔.๔ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณามอบเข็มเกียรติคุณประจำปี ๒๕๕๖
๔.๕ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติยกฐานะกองทะเบียนและวัดผลเป็นสำนักทะเบียนและวัดผล
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
๔.๙ เรื่อง การปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในระดับสากลและการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมจะมีเพิ่มเติมอีก

แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕