หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
ประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓/๑๒/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๒๒๘๐ ครั้ง

     รศ.ดร.พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๖๑๐๐.๒/๑๑๑๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

*****************

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง กรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ในวโรกาสมหามงคล พระราชพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
๑.๒.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๖
๑.๒.๓ เรื่อง ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พุทธศักราช ๒๕๕๕
๑.๒.๔ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน
๑.๒.๕ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๖ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑.๒.๗ เรื่อง การรับทราบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๒.๘ เรื่อง แจ้งประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๕๕
๑.๒.๙ เรื่อง การดำเนินการโครงการศูนย์พุทธวิปัสสนานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
๑.๒.๑๐ เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
๑.๒.๑๑ เรื่อง สถิติจำนวนนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง
 
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของ สกอ.
 
๓.๒ เรื่อง การเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามจาก สมศ.
 
๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติยกฐานะกองทะเบียนและวัดผลเป็นสำนักทะเบียนและวัดผล
 ๓.๔ เรื่อง
การปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในระดับสากลและการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘
 
๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๘ (นิสิตต่างประเทศและคฤหัสถ์)
๔.๒ เรื่อง การกำหนดวันประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) วิทยาลัยสงฆ์เลย
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมจะมีเพิ่มเติมอีก

 

 

 

 


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕