หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
พิธีลงนามความร่วมมือเครื่อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ
วันที่ ๑๒/๐๒/๒๐๑๓ เข้าชม : ๕๙๖๕ ครั้ง

 

 

 

 

 

 

  ระหว่างวันที่ ๗ -๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้จัดอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษากับการบูรณาการ เรื่อง "การสร้างและกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับ การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ณ ห้องประชุมโรงแรม พี.เอ็ม.เพลส พะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายระหว่าวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ซึ่งมีการสัมนาระหว่าวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  การจัดสัมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในคณาจารย์และผู้บริหารมีความเข้าใจในเรื่องการจัดทำบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรจากวิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

 

 

           หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้มีพิธีลงนามความร่วมมือเครื่อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

 

แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕