หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
สำนักทะเบียนและวัดผล
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » ประวัติ
  » การจัดการรูปภาพ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » ระเบียบ
 
 
โฮมเพจ
สำนักทะเบียนและวัดผล

กองทะเบียนและวัดผล

ผู้บริหาร
พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.

Homepage :
http://register.mcu.ac.th

Email Address :
pmpanya@mcu.ac.th

โทรศัพท์ :
0-2221- 8891 ภายใน 105 และ 138

ลักษณะหน่วยงาน :
หน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานภายใน
» ฝ่ายทะเบียนนิสิต
» ฝ่ายประเมินผลการศึกษา

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 โซน C
79 หมู่ 1ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170โทร./โทรสาร 035-248-062