หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
กองวิเทศสัมพันธ์
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » โครงสร้าง
  » ติดต่อ
  » บุคคลากร
  » ประวัติ
  » ประวัติ
  » แผนงาน/โครงการ
  » การจัดการรูปภาพ
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » ระเบียบ
  » รายงาน
 
 
โฮมเพจ
กองวิเทศสัมพันธ์

ส่วนงาน  : กองวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานอธิการบดี
ที่ตั้งส่วนงาน  : ห้อง D300 อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน D
                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
                        เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 
                        ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
                       โทรศัพท์ 0-3524-8064, 0-3535-4710, 0-3535-4711 ต่อ 8064
                       โทรสาร 0-3524-8065      e-mail :  witessamphan@hotmail.comwitessamphan@yahool.com 

      ภาระและหน้าที่ ที่กองวิเทศสัมพันธ์รับผิดชอบ มีดังต่อไปนี้
      ๑. การประสานงานและต้อนรับชาวต่างประเทศ รวมถึงดูแลเรื่องหนังสือรับรองการขอต่อ Visa ของพระนิสิตชาวต่างประเทศ
      ๒. เป็นแหล่งรวบรวมและจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในด้านต่างประเทศ 
      ๓. สนับสนุนงานเผยแผ่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศ 
      ๔. ให้การปฏิสันถารแก่ชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยียนหรือมาหาข้อมูลต่างๆ 
      ๕. เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้ข้อแนะนำแก่นักศึกษาและพระธรรมทูตในต่างประเทศ 
      ๖. เป็นหน่วยประสานงานแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ - นิสิต กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
      ๗. ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

ผู้อำนวยการ (รักษาการ)  :  พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์  (พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ)  
                                                ป.ธ.๔, พ.กศ.,พธ.บ.(ปรัชญา-ศาสนา),Ph.D. อาจารย์
    หัวหน้าฝ่ายพิธีการและสารนิเทศ : พระมหาสำรวย ขิปฺปาภิญฺโญ
    หัวหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ : พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท

    website : http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_index.php
              เวลาทำการ ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. หยุดวันพระ,วันอาทิตย์,วันนักขัตฤกษ์ และวันที่ราชการหรือมหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ กรณีวันธรรมดาวันใดที่ตรงกับวันพระซึ่งหยุดทำการ จะเปิดทำการในวันเสาร์ถัดไปเป็นการชดเชย

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตึกสำนักงานอธิการบดีชั้น ๓ รองฝ่ายกิจการต่างประเทศ, ตึกอาคารเรียนรวมชั้น ๓ กองวิเทศสัมพันธ์ วังน้อย อยุธยา
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓