หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
ส่วนธรรมนิเทศ
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » Calendar2010
  » Photos
  » ค่ายวัยใส
  » โครงสร้าง
  » โครงสร้าง
  » ติดต่อ
  » บทความ
  » บุคลากร
  » ประกันคุณภาพการศึกษา
  » ประวัติ
  » แผนงาน/โครงการ
  » กระดานสนทนา
  » การจัดการรูปภาพ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » ระเบียบ
  » สารบัญเว็บไซต์
  » รายงาน
  » สถิติ
  » หลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรม
 
 
โฮมเพจ
ส่วนธรรมนิเทศ

ผู้บริหารส่วนธรรมนิเทศ

พระครูวินัยธรวัลลพ  โกวิโล
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
ป.ธ.๘, พธ.บ.,อ.ม. (มหิดล)

ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร   อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐  ต่อ  ๑๐๑๑
โทร./แฟ็กซ์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๖

สังกัดวัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. /แฟ็กซ์๐-๒๔๖๖-๕๙๗๘
โทร. ๐๘-๑๙๒๕-๑๔๙๑
email :
bigwallop@gmail.com

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนธรรมนิเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น๒ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๓ Fax ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๖