หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » ติดต่อ
  » บุคลากร
  » ประวัติ
  » การจัดการรูปภาพ
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » สารบัญเว็บไซต์
  » สาขาวิชาที่เปิดสอน
 
 
โฮมเพจ
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

ขออานุภาพของพระรัตนตรัยและพระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดอภิบาลคุ้มครองให้เจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าของ อชว.มจร ผู้เป็นเจ้าของทุนมูลนิธิสัทธัมมโชติกะและชาวพุทธทั่วโลก จงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกท่านเทอญ

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ถ.หน้าพระธาตุ  พระบรมมหาราชวัง
พระนคร  กรุงเทพมหานคา  ๑๐๒๐๐

โทร.๐-๒๒๒๔-๓๘๔๓ ต่อ ๑๑๑๘
โทรสาร.๐-๒๖๒๓-๖๑๐๑

ติดต่อผู้ทำเวปส์ : chaiwut_k_7@hotmail.com

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กทม. โทร.0-2224-3843 ภายใน 1118
ปรับปรุงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 Email: chaiwut_k_7@hotmail.com