หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » เกี่ยวกับหน่วยงาน
  » โครงสร้าง
  » ติดต่อ
  » บุคคลากร
  » ประวัติ
  » แผนงาน/โครงการ
  » การจัดการรูปภาพ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » สารบัญเว็บไซต์
  » สถิติ
  » สมาชิก
  » สารสนเทศมหาวิทยาลัย
 
 
โฮมเพจ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

 
 
       โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ผู้บริหาร
พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ

Homepage
http://sunday.mcu.ac.th

โทรศัพท์
๐-๒๒๒๒-๑๘๖๙ ภายใน ๑๑๐

โทรสาร
๐-๒๒๒๒-๑๘๖๙

จดหมายอีเล็กทรอนิกส์
sundaymcu108@hotmail.com

สำนักงาน
ห้อง ๑๐๘ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

หน่วยงานในสังกัด
- ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลักษณะหน่วยงาน
หน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้อง 108 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กทม โทร.02-222-1869 แฟ็กซ์.02-623-6324 ภายใน.1110
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓