ข่าวมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ ร่วมกับ ๕ ภาคีเครือข่ายจัดเทศน์มหาชาติฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

    “ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่าย   จัดเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐"

         คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี,หมู่บ้านรักษาศีล ๕, ชมรมรังสิตรวมใจ,ชมรมรักษ์วัดรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์ของพระเทพรัตนสุธี และศูนย์การค้าตลาดรังสิต จัดงานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์   อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
      
(๑) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
      (๒) เพื่ออนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ในมิติคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม สังคมพหุวัฒนธรรม  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านโครงการเทศน์มหาชาติ
     
(๓) เพื่อจัดกิจกรรมเชิงคุณภาพส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
      (๔) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนชาวพุทธในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมโดยคนในชุมชน และเพื่อคนในชุมชนของตนเอง

      (๕) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม (นโยบายประชารัฐ) มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่ออนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

กิจกรรมเริ่ม เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพรัตนสุธี, เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, คุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์, ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต และประธานชมรมรักษ์ วัดรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้น พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้แทน๕ ภาคีเครือข่ายพร้อมด้วยผู้แทนสถาบันการศึกษา ถวายสักการะประธานในพิธี   ต่อด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย, เจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ, เจริญจิตตภาวนา แผ่เมตตา จากน้น ผู้แทนคณะเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร


เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวถวายรายงานฯ

เวลา ๑๐.๒๐ น. ฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล ๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตาหารเพลภิกษุสามเณร ๓๐๐ รูป

เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังเทศน์มหาชาติ “พระเวสสันดรชาดก” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดย พระครูปลัดวีรวัฒน์(สินธุ์) ภูริทตฺโต วัดหมอนไม้ อุตรดิตถ์),พระครูวินัยธรยุทธภพ อตฺถยุตฺโต พระใบฏีกาวีระธนา อภิปุญฺโญและทศพล หิมพานต์ ศิลปินนักร้อง

เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีถวายผ้าไตรจีวร นักเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬา จำนวน ๑๐๐ รูป และทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดงานเทศน์มหาชาติฯ ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่คณะครุศาสตร์ได้จัดงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง คณะครุศาสตร์  เป็นส่วนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและร่วมมือผนึกกำลังการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ผ่านโครงการเทศน์มหาชาติ”


ข่าว : พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ


วันที่ 13/08/2017      ข่าวอื่นๆในหมวด
                   13626                   
        หมวดหมู่ข่าว
ข่าวมหาวิทยาลัย (0)   l   ข่าวทั่วไป (0)   l   ข่าวกิจกรรม (0)   l   ข่าวอบรม (0)   l   ข่าวสัมมนา/ประชุม (0)   l   ข่าวคณะสงฆ์ (0)   l   ข่าวรับสมัครบุคลากร (0)   l   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (0)   l   ข่าวรับสมัครนิสิต (0)   l   ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม (0)