ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เนื่องด้วย วาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะต่างๆร่วมถึงบัณฑิตวิทยาลัยได้สิ้นสุด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัย โดยนายกสภาฯ จึงได้มีคำสั่งที่ ๑๖๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณบดีชุดใหม่เพื่อให้การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามมนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง เป็นสมัยที่ ๒ ดังปรากฎตามสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยนี้

</url>http://gds.mcu.ac.th/site/major/images/a57001_pmsomboon.jpg</url>


วันที่ 08/12/2018      ข่าวอื่นๆในหมวด
                   14386                   
        หมวดหมู่ข่าว
ข่าวมหาวิทยาลัย (0)   l   ข่าวทั่วไป (0)   l   ข่าวกิจกรรม (0)   l   ข่าวอบรม (0)   l   ข่าวสัมมนา/ประชุม (0)   l   ข่าวคณะสงฆ์ (0)   l   ข่าวรับสมัครบุคลากร (0)   l   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (0)   l   ข่าวรับสมัครนิสิต (0)   l   ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม (0)